تقویم آموزشی مؤسسه سخنوری تیسفون

25 دی 1394 : کارگاه آموزش اصول و فنون مذاکره.مازندران.محمودآباد. در حال ثبت نام.

 

2 بهمن 1394 : کارگاه آموزش افزایش اعتماد به نفس.مازندران.محمودآباد. در حال ثبت نام.

16بهمن 1394 : کارگاه آموزش ایجاد تحول در زندگی.مازندران.محمودآباد. در حال ثبت نام.

 

بهمن 1394 : کلاس آموزش سخنوری.استان مازندران.نوشهر. در حال ثبت نام. آغاز کلاس: نیمه اول بهمن 1394

بهمن 1394 : کلاس آموزش سخنوری.استان مازندران.محمود آباد. در حال ثبت نام. آغاز کلاس: هفته اول بهمن 1394

بهمن 1394 : کلاس آموزش سخنوری.استان مازندران.آمل. در حال ثبت نام. آغاز کلاس: هفته دوم بهمن1394

اسفند 1394 : کارگاه آموزشی ایجاد تحول در زندگی.تهران. در حال ثبت نام. آغاز کارگاه: اسفند 1394

اسفند 1394 : کلاس آموزش سخنوری.مازندران.ساری. در حال ثبت نام. آغاز کلاس: هفته اول اسفند 1394

 29 آذر 1394 : سخنرانی: نقش فرهنگ در توسعه گردشگری.مازندران.دانشگاه شمال. برگزار شد .

دی 1394 : کارگاه آموزشی اصول سخنوری.استان مازندران.اداره کل تعزیرات استان. برگزار شد . آغاز کارگاه: دی 1394

آذر 1394 : کارگاه آموزشی ایجاد تحول در زندگی.استان مازندران.مجتمع مرکزی تیسفون. برگزار شد . آغاز کارگاه: 27 آذر1394

آبان 1394 : کلاس آموزش سخنوری.استان مازندران.بابل. ظرفیت تکمیل. آغاز کلاس: آبان 1394

Comments

  • No comments found

نظر خود را وراد فرمائید

0
تیسفون